Domů » Rozjímání » Příspěvky » Cejch rasisty

Cejch rasisty

Člověk, který je ocejchován termínem rasista, bývá okolím mnohdy vnímám jako člověk povrchní, nevzdělaný, zakomplexovaný, agresivní a jednoduchý. Řada lidí považuje člověka – kýmsi označeného za rasistu – a priori za nemoudrého, zaostalého, xenofobního, permanentně nenávistí naplněného a nacisticky zaměřeného jedince.

Dnes je v zásadě označen za rasistu každý tradicionalista a konzervativec, který vyjádří například své pochyby o invazi imigrantů, kteří právě proudí do Evropy, či rozrůstajícím se množství přistěhovalců, kteří již do Evropy přišli o něco dříve.

Tito lidé, údajní rasisté, jež se vůči tomuto novodobému a strašlivému stěhování národů nevysloví jasně pozitivně, rychle obdrží nálepku, která je předchází, kamkoli přijdou.

Vzhledem k tomu, jak je soudobou společností termín „rasismus“ vnímán, je jasné, že dostat nálepku „rasista“ není věc, jež by člověku nějak prospěla. Účelem této nálepky je udělat z hrdých jedinců vážících si svého lidu primitivní tvory, jejichž mysl je zaslepena předsudky a hloupostí.

Předně je však třeba si uvědomit, že většina těchto lidí v zásadě nečerpá sílu pro své postoje z primitivní nenávisti, zloby či nevědomosti.

Řadě lidí jde „jen“ o domov.
To jest:

O dědictví, jež jim zanechali předkové, a o možnost na toto dědictví navázat i o možnost předat jej další generaci.
O kulturu, která byla na jejich území budována po celé věky.
O půdu, za niž jejich předkové obětovali nemálo krve a úsilí.
O svobodu (nebo jí cosi podobného) – jež je charakteristická pro Evropany, a to tak že jim umožňuje optimální růst a vývoj – kterou neevropané nepochopí.
O hodnoty a zásady, jimiž se řídili jejich silní a nezdegenerovaní předkové.
O prostředí, ve kterém mohou šťastně existovat oni, jejich děti, příbuzní a přátelé. (Což přímo souvisí s dalším bodem – viz. dále).
O lásku, která proplétá Náš svět (geografický a rasový) napříč prostorem i časem.
O zušlechtění a povznesení všeho, co jsme přijali a co předáme dále.

Fergunna

Média, která ovládají lidé usilující o zničení všeho vyjmenovaného, předkládají člověka – rasistu – jako primitiva plného nenávisti. Realita je úplně jinde a většina lidí – tímto termínem označená (dobrovolně či nedobrovolně) – je v mnohem větší míře pozitivně (tj. skrze lásku, hrdost a vděčnost) orientována k hlubokým kořenům vlastní – evropské existence.

Ruthar