Domů » Rozjímání » Pohanská božstva s léčivou mocí

Pohanská božstva s léčivou mocí

V panteonech všech evropských národů se nacházela i božstva s léčivou mocí, božstva schopná udravovat choré. Následující řádky shrnují některé z nich.

Řekové
     AH2

     Asklépios, jenž je považován za zakladatele lékařství, byl synem Korónidy a Apollóna. Jedna verze mýtu praví, že Asklépios byl vyňat z Korónidina lůna bohem Hermem, když její už mrtvé tělo počaly stravovat plameny pohřební hranice. Korónidina smrt byla odplatou, kterou vykonala bohyně Artemis, aby pomstila urážku Apollóna, když mu byla již s ním těhotná Korónis nevěrná s Ischyem. Apollón však dítě nenechal zahynout v plamenech stravujících Korónidu a poslal Herma, aby dítě zachránil.
Apollón dal dítěti jméno Asklépios a svěřil ho do péče kentaura Cheiróna.
Podle jiné verze porodila těhotná Korónis dítě v Apollónově chrámu v Epidauru. Korónis dítě odložila, ale bohové ho nemínili zatratit. Asklépia střídavě kojila koza a fenka, které patřili Aresthanovi, pasákovi koz.
Ačkoli se obě verze liší v pojetí Asklépiova narození a jeho okolností, shodují se v přesvědčení, že Asklépios byl vyučen kentaurem Cheirónem a bohem Apollónem.

     Mladý Asklépios se od Cheiróna a Apollóna naučil lékařskému umění, používání léků i chirurgii. Díky svým rozsáhlým znalostem a schopnostem začal být považován za zakladatele lékařství. Asklépiova moc však sahala i za hranice pouhého léčení. Od bohyně Athény obdržel dvě lahvičky naplněné krví Medúsy. Lahvičky se lišily tím, že jedna obsahovala krev z pravého boku Gorgony, druhá z levého. Krev z pravé strany dokázala zabíjet, krev z levé zase oživovat.

Asklépiova schopnost navracet některé zemřelé do života rozhněvala boha Háda, který své stížnosti neskrýval před Diem. Asklépios byl tedy (i se svým pacientem) zasažen a zabit Diovým bleskem.
Později mu Zeus život vrátil. Vládce bohů umístil Asklépiův obraz na noční oblohu v podobě souhvězdí Hadonoše.

Keltové
Keltský bůh Belenos (Belenus, Beli) byl, podobně jako Apollón, slunečním bohem. Jeho kult se dostal do Irska Británie pravděpodobně z oblasti jižní Gálie a severní Itálie. Apollónovi se nepodobal pouze svou rolí slunečního boha, ale také vztahem k léčitelství.

Egypťané
Imhotep byl skutečnou historickou postavou, jejíž původní význam byl pozdější tradicí značně rozšířen. Tak se stal ze skutečného Imhotepa, stavitele pyramid a vysokého úředníka, postupem času patron vzdělanosti a písemnictví, později dokonce bůh lékařství. Imhotepovi je tím pádem připisována schopnost léčit i nevyléčitelná onemocnění.

Germáni

     Eira

„Gangleri se otázal: Které jsou Ásynje? Vysoký odpovídá: Nejvyšší je Frigg. Její obydlí se zve Fensalir a je přeskvostné. Druhá je Saga. Bydlí na Sökkvabekku a to je význačné místo. Třetí je Eir, ta umí nejlépe léčit.“

Jak zmiňuje úryvek z Prozaické Eddy, konkrétně z Glyfiho oblouzení, byla Eira jednou z Ásynjí (bohyň), jež nejlépe ovládala umění léčit.

Také Píseň o Svipdagovi z Poetické Eddy zmiňuje Eiru. Ta zde dělá společnost Menglödě. Důležitou roli zde hraje hora (skála) s uzdravovacími účinky.

Svipdag:
„Pověz mi, Fjölsvinne,
nač se tě ptám
a co vědět je má vůle:
jak skála se jmenuje,
na níž sedět vidím
nádhernou nevěstu?“

Fjölsvinn:
„Lyfjaberg je skála,
jež dlouho již přináší
nemocným zdraví a zdar.
Choré ženě
žádost se vyplní,
když na hřbet vystoupí hory.“

Svipdag:
„Pověz mi, Fjölsvinne,
nač se tě ptám
a co vědět je má vůle:
jak dívky se jmenují
divukrásné,
které v míru u Menglödy dlí?“

Fjölsvinn:
„Hlíf jedna,
druhá Hlíftrasa,
Tjódvarta třetí,
Björt a Bleik,
Blíd a Fríd,
Eir a Aurboda.“

     Wotan (Ódin)

Wotan (Ódin) je tradičně považován za boha charakteristického svým vztahem k magii, boji, moudrosti, šílenství či smrti. Pole jeho působnosti je však mnohem širší a zahrnuje i léčitelství, což dokazuje takzvané „Druhé merseburské zaklínadlo“:

Phol ende Uuodan uuorun zi holza du uuart demo Balderes
uolon sin uuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, sunna era suister; thu biguol en Friia, Uolla era suister;
thu biguol en Uuodan, so he uuola conda: sose benrenki, sose
bluotrenki, sose lidirenki:
ben zi bena, bluot si bluoda, lid zi geliden, sose gelimida sin!

Phol a Wotan jeli do lesa.
Tu si Baldrův kůň vymknul nohu v kotníku.
Tu ho zařekla Sinthgunt a Sunna, její sestra.
Tu ho zařekla Frija a Volla, její sestra,
tu ho zařekl Wotan, který uměl uzdravovat,
jak vymknutí nohy, tak výron krve,
tak vykloubení údu:
kost ke kosti, krev ke krvi,
úd k údu, jako by byly sklíženy!

Jak vidno v úryvku, Wotanova moc je schopna vyléčit vymknutou nohu Baldrova koně.

Literatura:
Poetická Edda (česky): Edda. Argo, Praha, 2004. ISBN 80-7203-533-9.
GRAVES, Robert: Řecké mýty, Odeon, Praha, 1982.
KRAUSE, Arnulf: Skutečná Středozemě: Tolkienova mytologie a její středověké kořeny, Grada, Praha, 2013. 978-80-247-4489-6
VLČKOVÁ, Jitka: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri, Praha, 1999.
ZAMAROVSKÝ, Vojtěch: Bohové a králové starověkého Egypta, Mladá fronta, Praha, 1979.