Domů » Rozjímání » Tvořivý duch

Tvořivý duch

Pohleďme na lidi.

     Většina lidí projde svými životy, aniž by se pozastavila a položila si pár zjevných otázek. Lidé se narodí, prožijí nějaké dětství, vystudují školu, nastoupí do zaměstnání, najdou si protějšek, založí rodinu, pošlou děti do školy, vychovají je, později hlídají vnoučata, prožívají stáří a jednoho dne zemřou. Tento koloběh si lidé podvědomě vytvořili jako nevyřčený ideál, k němuž je třeba tíhnout a neustále se přibližovat. Takové prázdné životy postrádají i ty nejmenší fragmenty tvořivosti.

     Člověk nadaný tvořivým duchem neprochází životem jako ignorant. Je bystrý, všímavý a pozorný. Svět v něm vzbuzuje údiv, který jej podněcuje k hledání, uvažování i konání. Tvořivý duch se nespokojí s přejatými myšlenkami, hodnotami či názory. Netíhne k náboženským ani filosofickým směrům, ale vytváří si vlastní přesvědčení. Vytváří vlastní soubor hodnot a zásad, vlastní způsob náhledu na svět, vlastní myšlenky a úvahy. Uvědomuje si své propojení s přírodou a své místo v ní. Cítí svůj uděl a svou výjimečnost.

     V tomto tkví síla tvořivého ducha, který nepodléhá davovému jednání, nepřejímá nekriticky cizí názory a přesvědčení, nevzhlíží naivně k zidealizovaným hodnotám uznávaným soudobou společností, neodklání se od přírody, neuvažuje jako průměrný plebej.

DCIM100MEDIA

     Tvořivý duch kráčí po své vlastní cestě se svým vlastním životním postojem. Tvořivý duch je původní.

     Člověk, jímž prostupuje tvořivá síla, má vztah k duchovní i materiální rovině, přičemž si plně uvědomuje jejich propojenost a sounáležitost. Ví, že obě sféry mají své místo, obě sféry mají své opodstatnění. Je tedy schopen tvořit jak v duchovní, tak v materiální rovině (například v oblasti umění).

     Tvořivý duch si je vědom důležitosti kreativity. Pochopí a vycítí její místo na světě. Zná její význam. Zná kouzlo, kterým oplývá, a tíhne k němu, stejně jako mrznoucí molekula vody přilne k věčné ledové hmotě.

     A teprve zde se Tvořivý duch setkává se svým Osudem, jenž se liší od osudů ostatních. Zde sám sebe nachází.

     Tvořivý duch je výjimečný. Je jako sněhová vločka poletující nad sluncem rozpálenou pouští.

     A přeci se nerozpustí.

Sílu!

Ruthar